Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Share | 

 

 Bản cập nhật ngày 05/04/2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Mon 03 May 2010, 8:11 pm

avatar
..:: Royal Leader ::..

Administrator

Kevin[F]

Administrator

http://xakigame.forum-viet.net

Royal Leader
Tổng số bài gửi : 475
XK Coin : 6233
Thanked : 108
Status : ..:: Royal Leader ::..

Bài gửiTiêu đề: Bản cập nhật ngày 05/04/2010

 
Digimon Master Online đã viết:

안녕하세요. 닷트 본부입니다.
다음 일정으로 서버 정기 정검 및 패치가 진행됩니다
내용 참고하시여 게임 이용에 불편 없으시기 바랍니다.

================================================================
■ 작업 일자 : 2010년 5월 4일 화요일
■ 작업 시간 : 오전 11:00부터 오후 2:00까지
■ 작업 내용 : 서버 정기 점검 및 패치
■ 업데이트 내용 :
================================================================

1. 디지몬 용병 계열 추가 안내
: 다음 내용의 용병 디지몬이 추가되었습니다
1) 두리몬 계열 완전체 추가
-. 폭탄몬
진화가능Lv : 25
성장: 완전체 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: ME(메탈엠파이어)
/ 자연속성: 강철

스킬 1: 전기톱 / 속성: 강철 / 습득Lv: 25
스킬 2: 죽음의폭탄 / 속성: 화염 / 습득Lv: 31
진화 필요 에보류터: 3개

2) 텐타몬 계열 궁극체 추가
-. 헤라클레스캅테리몬
진화가능Lv : 41
성장: 궁극체 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: Nsp(자연의생명),
JT(정글의용사) / 자연속성: 번개

스킬 1: 거대집게 / 속성: 번개 / 습득Lv: 41
스킬 2: 초음속공격 / 속성: 번개 / 습득Lv: 46
진화 필요 에보류터: 6개

3) 스타몬 & 카우보이몬 계열 궁극체 추가
-. 저스티몬
진화가능Lv : 41
성장: 궁극체 / 속성: 백신 / 패밀리 속성: ME(메탈엠파이어),
VB(바이러스헌터), WG(바람의수호자) / 자연속성: 빛

스킬 1: 엑셀펀치 / 속성: 빛 / 습득Lv: 41
스킬 2: 저스티스킥 / 속성: 빛 / 습득Lv: 46
진화 필요 에보류터: 8개

2. 5월 이벤트 진행 안내
: 다음 내용으로 5월 이벤트가 진행됩니다
1) 디지몬마스터즈 컴백이벤트
-. 내용
2010년 1월 이후로 게임내 접속하지 않은 회원에게
이벤트 기간 중 게임 내 접속하면 푸짐한 아이템을 지급해 드립니다.
설마...디지몬을 잊은건 아니겠지?

-. 기간
2010년 5월 4일부터 5월 31일까지

-. 지급 아이템
가속부스터 30% 7일
빨간색 스포츠 운동화 7일
황금바나나 20개
디지소울차지 400 20개
피로회복제 20개
점프부스터(요코하마) 20개
점프부스터(서부지역) 20개
수수께끼 용병 디지몬 알

※ 해당 아이템은 게임 내 캐시창고를 통하여 지급됩니다.

2) 1년에 단 한번! 20% 폭탄 세일!
-. 내용
이벤트 기간중 전 품목 캐시 아이템의 가격을 20% 가격으로
구매하실 수 있습니다.

-. 기간
2010년 5월 4일부터 5월 9일까지

3) 친구들과 함께 디지탈 세계로!!

-. 내용
이벤트 기간 중 신규 가입자에게 게임 내 목표만 달성해도
푸짐한 상품을 드립니다.
상품 지급 시 신규 가입때 기입한 추천인도 함께
상품을 지급받을 수 있습니다.
신규 가입 때 추천인 아이디 적는거 잊지마세요~

-. 기간
2010년 5월 4일부터 5월 31일까지

-. 지급 아이템
> 신규 가입자 테이머 Lv 5 달성 시!
점프부스터(요코하마) 20개 / 치킨도시락 20개
/ 가속부스터 30% 7일
추천인: 점프부스터(요코하마) 10개 / 치킨도시락 10개

> 신규 가입자 테이머 Lv 10 달성 시!
점프부스터(서부마을) 20개 / 빨간색 스포츠 운동화 1일
/ 황금바나나 20개
디지소울차지 20개 / 피로회복제 20개
추천인: 점프부스터(서부마을) 10개 / 빨간색 스포츠 운동화 1일
/ 황금바나나 10개/디지소울차지 10개 / 피로회복제 20개

> 신규 가입자 테이머 Lv 15 달성 시!
원작 일반 복장 전신 아바타
추천인: 랜덤 아바타 선물 상자

> 신규 가입자 테이머 Lv 20 달성 시!
수수께끼 용병 디지몬알
추천인: 수수께끼 용병 디지몬알

※ 추천인은 신규 가입자가 게임 내 목표를 달성하여
홈페이지를 통해 아이템을 지급받기를 클릭하여
이벤트 상품을 지급받을 시 함께 지급받을 수 있습니다.

※ 지급 받을 시 게임 내 캐시 창고를 확인해주시기 바랍니다.

4) 맘껏 질러라!!!
-. 내용
5월 한달 간 디마캐시를 사용하신 분들을 추첨하여
푸짐한 상품을 드립니다

-. 기간
2010년 5월 1일부터 5월 31일까지

-. 상품
디지몬 변신 피규어 - 20명
게임스캐너 한정판 - 30명
디마캐시 1만원 - 50명

5) 캐시 백 이벤트!!!
-. 내용
5월 한달 간 매주 10명을 추첨하여 각 주마다 사용한 디마캐시
전 액을 돌려드립니다!!

-. 기간
2010년 5월 1일부터 5월 31일까지

6) 경험치 폭풍이 몰려온다!! 궁극체에 도전하라!!
-. 내용
이벤트 기간 중 습득 경험치 량이 30% 상승합니다

-. 기간
* 어린이날 특별 *
2010년 5월 5일 24시간 내내!!
1차: 2010년 5월 8일 ~ 5월 9일 오후 2시부터 오후 10시까지
2차: 2010년 5월 15일 ~ 5월 16일 오후 2시부터 오후 10시까지
3차: 2010년 5월 22일 ~ 5월 23일 오후 2시부터 오후 10시까지
4차: 2010년 5월 29일 ~ 5월 30일 오후 2시부터 오후 10시까지

7) 크기에 대한 스트레스를 날려버려라!! 디지몬 크기를 내 마음대로!!
-. 내용
이벤트 기간 중 게임 내 NPC 상점에서 판매되는 성장 열매를
사용하여 내 디지몬의 크기를 자유롭게 변경하자!!
최대 3배에서 최소 0.2배까지~!!

-. 기간
2010년 5월 4일부터 5월 11일까지

※ 본 이벤트 아이템은 이벤트 기간 종료 후 모두 일괄 삭제 처리됩니다
※ 해당 아이템 사용 후 일정 시간이 지나거나 맵 이동 시 다시 본래의 크기로
되 돌아갑니다.
※ 해당 이벤트 아이템은 닷트본부[자판기], 요코하마 마을[홍예지엄마],
동쪽 마을[홍예지엄마], 서부 마을[머드프리지몬]에게서 구입하실 수 있습니다.
※ 크기가 커지거나 작아져도 능력치에는 영향을 미치지 않습니다.

8) 어린이날! 무슨 선물을 받게될까?
-. 내용
이벤트 기간 중 사냥 시 획득할 수 있는 어린이날 선물을 모아
닷트본부 이벤트 NPC 유키다루몬에게 가져다 주세요
캐시 아이템 등 다양한 아이템이 들어있는 랜덤 어린이날 선물상자를
지급받으실 수 있습니다.

-. 기간
2010년 5월 4일부터 5월 11일까지

※ 본 이벤트 아이템은 이벤트 기간 종료 후 모두 일괄 삭제 처리됩니다

3. 캐시 아이템 추가 안내
-. 카우보이몬 & 스타몬 용병 디지몬 알이 추가됩니다
해당 용병 디지몬 알은 3단계 100% 부화 가능하며 알 스켄 시
적은 확률로 4단, 5단 해당 용병 디지몬 알을 획득하실 수 있습니다

4. 그 외 변경점 안내
-. 테이머의 랭킹 정보를 확인할 수 있는 기능이 추가되었습니다
테이머 선택 후 오른쪽 클리하여 <테이머정보>를 선택하시면 확인 가능합니다
-. 일부 디지몬의 기본 크기가 변경되었습니다
아트라캅테리몬 / 베르제브몬 / 아누비스몬 / 메탈에테몬
-. 디지몬 Lv 65 만 레벨일 시 경험치를 획득 가능하던 버그가 수정되었습니다
더이상 만 레벨일 시 경험치를 습득하실 수 없습니다

5. 게임 서버 보완작업
> 게임 서버 및 채널 안정화 작업
> 게임 DB 정리 및 백업
------------------------------------------------
여러분과 함께하는 디지몬 마스터즈
------------------------------------------------

==============================
Các tin tức chính:
==============================

* Digimon mới:

- Dòng Drimongemon:
Giromon: Perfect Level / Vaccine / ME.

- Dòng Tentomon:
H-Kabuterimon: Ultimate Level / Vaccine / NSP,JT.

- Dòng Starmon & Revolmon:
Justimon: Ultimate Level / Vacine / ME,VB,WG.

* Event Children Day:

- Kéo dài từ 04/05/2010 đến 31/05/2010
- Nội dung chi tiết sẽ được cập nhật sau.

* Cập nhật Digitama trong Shop: Starmon,Revolmon (3/5: Scan 100%)

* Giảm giá Item trong Shop 20%.

* Chỉnh sửa kích thước: MegaKabuterimon, Beelzemon, Anubismon, MetalEtemon.

* Sao lưu DB.

Chữ ký của Kevin[F]

Hot Topics:
 

Bản cập nhật ngày 05/04/2010

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Digimon World ::   :: Digimon Masters Online :: Guide & News-
Liên hệ -RSS - Lưu Trữ -Lên trên

Diễn đàn sáng lập bởi [FrAnS]
XakiGame được phát triển bởi Xaki Group.
Diễn Đàn Game Thủ : XakiGame
Powered by phpBB2® Version 2.0
Copyright ©2009 - 2010, Forumotion.Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs